Algemene voorwaarden en privacy

Zjebru respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Zjebru, gevestigd te Bormtestraat 41 9190 Stekene
België, BTW-nummer: 0770970252
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Zjebru.be. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:


- Naam 
- Adresgegevens
- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 
Artikel 3 - Doel van de verwerking
 
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
 
- Het onderhouden van relaties met u
- Het verwerken van uw bestellingen
 
Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 
 
Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@zjebru.be.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 
 
Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@zjebru.be.
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 
 
Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
 
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 
Artikel 9 - Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 10 - Contact
 
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ninne Debruyn, info@zjebru.be
 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf heden tot nader order. 

Privacy:

De gegevens die u Zjebru verstrekt zijn louter voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. U hebt het recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Dit kan u ten allen tijde door in te loggen met uw persoonlijke account via de Klanten login. Lukt dit niet, of wilt u uw gegevens volledig verwijderen kan u altijd contact met ons opnemen via info@zjebru.be.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor administratie, en het verzenden van uw bestelling.